اعضای کمیته ها اطلاعات اعضا کمیته ریسک شرکت کارخانجات داروپخش به شرح زیر می باشد.

اطلاعات اعضا هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اصلی: 

اطلاعات اعضا هیات مدیره ( در تاریخ تهیه گزارش )

 

اعضا کمیته حسابرسی:

کمیته حسابرسی شرکت کارخانجات داروپخش از تاریخ 16/10/1391 تشکیل و با معرفی اعضا و سمت آنها و همچنین معرفی مدیر حسابرسی داخلی فعـالیت خود را آغاز نموده است و در حال حاضر با دو عضو به شرح جدول ذیل به فعالیت خود ادامـه می دهد.

اعضا کمیته انتخاب و انتصابات شرکت

این کمیته در راستای اجرای اصول حاکمیت شرکتی وظیفه انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت و همچنین پیشنهاد نامزدهای عضویت در کمیته های تخصصی هیات مدیره و ارائه برنامه های آموزشی جهت توجیه وظایف مدیران اصلی را دارد. کمیته انتصابات شرکت در سال 1401 فعالیت خود را با سه عضو آغاز نموده و در حال حاضر با پنج عضو طبق جدول ذیل به فعالیت خود ادامه می دهد.

 

اعضا کمیته ریسک شرکت

کمیته مدیریت ریسک در راستای اجرای اصول حاکمیت شرکتی جهت کمک همه جانبه به مدیریت برای دستیابی به اهداف هماهنگ با برنامه استراتژیک شرکت از سال 1399 فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر با اعضا طبق جدول ذیل به فعالیت خود ادامه می دهد.

اعضا کمیته راهبری شرکت

کمیته راهبری شرکت در راستای اجرای اصول حاکمیت شرکتی جهت تصمیم گیری و تصویب برنامه های استراتژی و تعالی شرکت، در سال 1401 تشکیل گردیده و در حال حاضر با اعضا طبق جدول ذیل به فعالیت خود ادامه می دهد.

 

اعضا کمیته سایبری

 

مدیران اصلی