هيأت مديره :

دکتر محمد مسعود علیمراد

دکتر محمد مسعود علیمراد

نائب رئيس هيأت مديره و مدير عامل
محمود
اللهياري

محمود اللهياري

عضو موظف هيأت مديره
دكتر
عليرضا يكتا دوست حسيني

دكتر عليرضا يكتادوست

رئیس هيأت مديره
دکتر حسین خلیلی افوسی

دکتر حسین خلیلی افوسی

عضو هیأت مدیره