شکل دارویی

  • فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Indomethacin CAP 25mg کپسول
Indomethacin SUPP 100mg شیاف
Indomethacin SUPP 50mg شیاف
Insulin (70/30) VIAL 100 IU/ml ویال
Insulin (Regular) VIAL 100 IU/ml ویال
Insulin isophane (NPH) VIAL 100 IU/ml ویال
Iodixanol VIAL 270mg/ml ویال
Iodixanol VIAL 270mg/ml ویال
Iodixanol VIAL 320mg/ml ویال
Iodixanol VIAL 320mg/ml ویال
Iohexol AMP 240mg/ml آمپول
Iohexol AMP 240mg/ml آمپول
Iohexol AMP 300mg/ml آمپول
Iohexol AMP 300mg/ml آمپول
Iohexol AMP 350mg/ml آمپول
Iohexol VIAL 240mg/ml ویال
Iohexol VIAL 300mg/ml ویال
Iohexol VIAL 350mg/ml ویال
Iopamidol VIAL 300mg/ml ویال
Iopamidol VIAL 370mg/ml ویال
Iron Sucrose AMP 100mg/5ml آمپول
Isoniazid TAB 100mg قرص
Isoniazid TAB 300mg قرص
Ketoconazole TOP CREAM 2% کرم موضعی
Ketoconazole TOP LOTION 2% لوسیون موضعی
Ketotifen OPH DROP 0.025% قطره چشمی
L-Carnitine/CoQ10 CAP (50 +10)mg کپسول
Latanoprost OPH SOL 50mcg/ml محلول چشمی
Levofloxacin TAB 500mg قرص
Lidocaine HCL AMP 2% آمپول
Lidocaine/Epinephrine CARTRIDGE (20mg+12.5mcg) کارتریج
Loratadine SYR 5mg/5ml شربت
Loratadine TAB 10mg قرص
Losartan Potassium TAB 25mg قرص
Losartan Potassium TAB 50mg قرص
Losartan/Hydrochlorothiazide TAB (50+12.5)mg قرص
Lovastatin TAB 20mg قرص
Mebeverine E.R CAP 200mg کپسول- پیوسته رهش
Mebeverine TAB 135mg قرص
Meglumine Compound AMP 60% آمپول
Meglumine Compound AMP 76% آمپول
Meglumine Compound ORAL SOL 76% محلول خوراکی
Meglumine Compound VIAL 60% ویال
Meglumine Compound VIAL 76% ویال
Melatonin TAB 3mg قرص
Memantine TAB 10mg قرص
Memantine TAB 5mg قرص
Mequinol TOP OINT 10% پماد موضعی
Mequinol-T TOP SOL (2%+0.01%) محلول موضعی
Metformin/Sitagliptin TAB (500+50)mg قرص