لیست محصولات بر اساس شکل دارویی

  • فیلتر ها
نام زیر مجموعه
A.C.A TAB (32/5+325+162/5)mg قرص
A.S.A. Codeine TAB (500+10)mg قرص
A.S.A. TAB 325mg قرص
Acetaminophen/Codeine TAB (300+20)mg قرص
Aciclovir TAB 200mg قرص
Aciclovir TAB 400mg قرص
Adefovir TAB 10mg قرص
Adult Cold TAB قرص
Amitriptyline TAB 100mg قرص
Amitriptyline TAB 10mg قرص
Amitriptyline TAB 25mg قرص
Amlodipine TAB 5mg قرص
Amlodipine/Atorvastatin TAB (5+20)mg قرص
Aspartame TAB 18.5mg قرص
Atenolol TAB 100mg قرص
Atenolol TAB 50mg قرص
Atorvastatin TAB 10mg قرص
Atorvastatin TAB 20mg قرص
Atorvastatin TAB 40mg قرص
Calcium Carbonate/Vitamin D3 TAB (500mg+400 IU) قرص
Calcium-D (500mg+200 IU) قرص
Captopril TAB 25mg قرص
Captopril TAB 50mg قرص
Carvedilol TAB 12.5mg قرص
Carvedilol TAB 6.25mg قرص
Cetirizine TAB 10mg قرص
Chlorpheniramine TAB 4mg قرص
Cioprofloxacin TAB 500mg قرص
Ciprofloxacin TAB 250mg قرص
Citalopram TAB 20mg قرص
Citalopram TAB 40mg قرص
Clopidogrel TAB 75mg قرص
Clozapine TAB 100mg قرص
Clozapine TAB 25mg قرص
Co-trimoxazole TAB (400+80)mg قرص
Cyproheptadine TAB 4mg قرص
Diltiazem TAB 60mg قرص
Donepezil TAB 10mg قرص
Donepezil TAB 5mg قرص
Ergotamine-C TAB (1+100)mg قرص
Ezetimibe TAB 10mg قرص
Ferrous Sulfate TAB 50mg Fe قرص
Fexofenadine TAB 120mg قرص
Galantamine TAB 8mg قرص
Gemifloxacin TAB 320mg قرص
Glucosamine Sulfate TAB 500mg قرص
Glucosamine/Chondroitin TAB (500 +400)mg قرص
Glucosamine/Chondroitin/MSM TAB (500+400+125)mg قرص
Griseofulvin TAB 125mg قرص
Hydrochlorothiazide TAB 25mg قرص