لیست محصولات بر اساس شکل دارویی

  • فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Alfentanil AMP 1mg/2ml آمپول
Alfentanil AMP 2.5mg/5ml آمپول
Amikacin AMP 100mg/2ml آمپول
Amikacin AMP 500mg/2ml آمپول
Aminophylline AMP 250mg/10ml آمپول
Atracurium Besylate AMP 25mg/2.5ml آمپول
Atracurium Besylate AMP 50mg/5ml آمپول
Atropine AMP 0.5mg/ml آمپول
Atropine AMP 20mg/2ml آمپول
Betamethasone AMP 4mg/ml آمپول
Betamethasone LA AMP آمپول
Chlorpheniramine AMP 10mg/ml آمپول
Clindamycin AMP 300mg/2ml آمپول
Dexamethasone AMP 8mg/2ml آمپول
Diclofenac Sodium AMP 75mg/3ml آمپول
Enoxaparin AMP 10000 IU آمپول
Enoxaparin AMP 6000 IU آمپول
Epinephrine AMP 0.1mg/ml آمپول
Epinephrine AMP 1mg/ml آمپول
Fentanyl AMP 0.1mg/2ml آمپول
Fentanyl AMP 0.5mg/10ml آمپول
Gentamicin AMP 20mg/2ml آمپول
Gentamicin AMP 40mg/ml آمپول
Gentamicin AMP 80mg/2ml آمپول
Granisetron AMP 1mg/ml آمپول
Granisetron AMP 3mg/3ml آمپول
Heparin Sodium AMP 100000 IU/ml آمپول
Heparin Sodium AMP 5000 IU/ml آمپول
Hydrocortisone Sodium Phosphate AMP 100mg/2ml آمپول
Iohexol AMP 240mg/ml آمپول
Iohexol AMP 240mg/ml آمپول
Iohexol AMP 300mg/ml آمپول
Iohexol AMP 300mg/ml آمپول
Iohexol AMP 350mg/ml آمپول
Iron Sucrose AMP 100mg/5ml آمپول
Lidocaine HCL AMP 2% آمپول
Meglumine Compound AMP 60% آمپول
Meglumine Compound AMP 76% آمپول
Methadone AMP 5mg/ml آمپول
Methocarbamol AMP 1gr/10ml آمپول
Methylprednisolone AMP 40mg/ml آمپول
Metoclopramide AMP 10mg/2ml آمپول
Midazolam AMP 15mg/3ml آمپول
Midazolam AMP 5mg/ml آمپول
Morphine Sulfate AMP 10mg/ml آمپول
Pancuronium Bromide AMP 2mg/ml آمپول
Perphenazine AMP 5mg/ml آمپول
Pethidine AMP 50mg/ml آمپول
Ranitidine AMP 50mg/2ml آمپول
Sterile Water for Injection AMP آمپول