گروه درمانی

  • فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Carvedilol TAB 6.25mg قلبی عروقی
Celecoxib CAP 100mg ضد درد و ضد التهاب
Celecoxib CAP 200mg ضد درد و ضد التهاب
Cetirizine SYR 5mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Cetirizine TAB 10mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Children Cold CHEW TAB ضد درد و ضد التهاب
Chlorpheniramine AMP 10mg/ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Chlorpheniramine TAB 4mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Cioprofloxacin TAB 500mg ضد میکروب
Ciprofloxacin TAB 250mg ضد میکروب
Citalopram TAB 20mg اعصاب و روان
Citalopram TAB 40mg اعصاب و روان
Clindamycin AMP 300mg/2ml ضد میکروب
Clindamycin TOP SOL 1% پوستی
Clobetasol TOP CREAM 0.05% پوستی
Clobetasol TOP LOTION 0.05% پوستی
Clobetasol TOP OINT 0.05% پوستی
Clopidogrel TAB 75mg قلبی عروقی
Clozapine TAB 100mg اعصاب و روان
Clozapine TAB 25mg اعصاب و روان
Co-trimoxazole TAB (400+80)mg ضد میکروب
CoQ10 CAP 30mg ویتامین ها و مکمل ها
Cromolyn Sodium OPH DROP 2% چشمی
Cyproheptadine TAB 4mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Dexamethasone AMP 8mg/2ml ضد درد و ضد التهاب
Dexamethasone OPH DROP 0.1% چشمی
Dextrose 3.33%, Nacl 0.3% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 3.33%, Nacl 0.3% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5%, Nacl 0.9% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5%, Nacl 0.9% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 50% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Diclofenac Sodium AMP 75mg/3ml ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac Sodium SUPP 100mg ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac Sodium SUPP 50mg ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac TOP GEL 1% ضد درد و ضد التهاب
Diltiazem TAB 60mg قلبی عروقی
Diphenhydramine Compound SYR (12.5+125)mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Diphenhydramine ELIXIR 12.5mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Divalproex E.C TAB 500mg اعصاب و روان
Donepezil TAB 10mg اعصاب و روان
Donepezil TAB 5mg اعصاب و روان
Dorzolamide OPH DROP 2% چشمی
Doxepin CAP 10mg اعصاب و روان
Doxepin CAP 25mg اعصاب و روان
Duloxetine CAP 30mg اعصاب و روان
Enoxaparin AMP 10000 IU قلبی عروقی
Enoxaparin AMP 6000 IU قلبی عروقی
Enoxaparin PREFILLED ING 4000 IU/0.4ml قلبی عروقی