گروه درمانی

  • فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Dexamethasone AMP 8mg/2ml ضد درد و ضد التهاب
Dexamethasone OPH DROP 0.1% چشمی
Dextrose 3.33%, Nacl 0.3% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 3.33%, Nacl 0.3% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5%, Nacl 0.9% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5%, Nacl 0.9% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 50% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Diclofenac Sodium AMP 75mg/3ml ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac Sodium SUPP 100mg ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac Sodium SUPP 50mg ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac TOP GEL 1% ضد درد و ضد التهاب
Diltiazem TAB 60mg قلبی عروقی
Diphenhydramine Compound SYR (12.5+125)mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Diphenhydramine ELIXIR 12.5mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Divalproex E.C TAB 500mg اعصاب و روان
Donepezil TAB 10mg اعصاب و روان
Donepezil TAB 5mg اعصاب و روان
Dorzolamide OPH DROP 2% چشمی
Doxepin CAP 10mg اعصاب و روان
Doxepin CAP 25mg اعصاب و روان
Duloxetine CAP 30mg اعصاب و روان