گروه درمانی

  • فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Calcipotriol TOP OINT 0.005% پوستی
Calcium Carbonate/Vitamin D3 TAB (500mg+400 IU) ویتامین ها و مکمل ها
Calcium-D TAB (500mg+200 IU) ویتامین ها و مکمل ها
Captopril TAB 25mg قلبی عروقی
Captopril TAB 50mg قلبی عروقی
Carvedilol TAB 12.5mg قلبی عروقی
Carvedilol TAB 6.25mg قلبی عروقی
Celecoxib CAP 100mg ضد درد و ضد التهاب
Celecoxib CAP 200mg ضد درد و ضد التهاب
Cetirizine SYR 5mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Cetirizine TAB 10mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Children Cold CHEW TAB ضد درد و ضد التهاب
Chlorpheniramine AMP 10mg/ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Chlorpheniramine TAB 4mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Cioprofloxacin TAB 500mg ضد میکروب
Ciprofloxacin TAB 250mg ضد میکروب
Citalopram TAB 20mg اعصاب و روان
Citalopram TAB 40mg اعصاب و روان
Clindamycin AMP 300mg/2ml ضد میکروب
Clindamycin TOP SOL 1% پوستی
Clobetasol TOP CREAM 0.05% پوستی
Clobetasol TOP LOTION 0.05% پوستی
Clobetasol TOP OINT 0.05% پوستی
Clopidogrel TAB 75mg قلبی عروقی
Clozapine TAB 100mg اعصاب و روان
Clozapine TAB 25mg اعصاب و روان
Co-trimoxazole TAB (400+80)mg ضد میکروب
CoQ10 CAP 30mg ویتامین ها و مکمل ها
Cromolyn Sodium OPH DROP 2% چشمی
Cyproheptadine TAB 4mg تنفسی و آنتی هیستامین ها