• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Atenolol TAB 100mg قلبی عروقی
Atenolol TAB 100mg قرص
Atenolol TAB 50mg قلبی عروقی
Atenolol TAB 50mg قرص
Atorvastatin TAB 10mg متابولیک
Atorvastatin TAB 10mg قرص
Atorvastatin TAB 20mg متابولیک
Atorvastatin TAB 20mg قرص
Atorvastatin TAB 40mg متابولیک
Atorvastatin TAB 40mg قرص
Atracurium Besylate AMP 25mg/2.5ml شل کننده عضلانی
Atracurium Besylate AMP 25mg/2.5ml آمپول
Atracurium Besylate AMP 50mg/5ml شل کننده عضلانی
Atracurium Besylate AMP 50mg/5ml آمپول
Atropine AMP 0.5mg/ml قلبی عروقی
Atropine AMP 0.5mg/ml آمپول
Atropine AMP 20mg/2ml قلبی عروقی
Atropine AMP 20mg/2ml آمپول
Barium Sulfate ORAL SUSP 240gr/240ml حاجب
Barium Sulfate ORAL SUSP 240gr/240ml سوسپانسیون خوراکی
Barium Sulfate SACHET 135gr حاجب
Barium Sulfate SACHET 135gr ساشه
Betamethasone AMP 4mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Betamethasone AMP 4mg/ml آمپول
Betamethasone LA AMP ضد درد و ضد التهاب
Betamethasone LA AMP آمپول
Betamethasone OPH DROP 0.1% چشمی
Betamethasone OPH DROP 0.1% قطره چشمی
Betamethasone TOP CREAM 0.1% پوستی
Betamethasone TOP CREAM 0.1% کرم موضعی
Betamethasone TOP LOTION 0.1% پوستی
Betamethasone TOP LOTION 0.1% لوسیون موضعی
Betamethasone TOP OINT 0.1% پوستی
Betamethasone TOP OINT 0.1% پماد موضعی
Brimonidine OPH DROP 0.2% چشمی
Brimonidine OPH DROP 0.2% قطره چشمی
Bromhexine ELIXIR 4mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Bromhexine ELIXIR 4mg/5ml الگزیر
Calcipotriol TOP OINT 0.005% پوستی
Calcipotriol TOP OINT 0.005% پماد موضعی
Calcium Carbonate/Vitamin D3 TAB (500mg+400 IU) ویتامین ها و مکمل ها
Calcium Carbonate/Vitamin D3 TAB (500mg+400 IU) قرص
Calcium-D (500mg+200 IU) قرص
Calcium-D TAB (500mg+200 IU) ویتامین ها و مکمل ها
Captopril TAB 25mg قلبی عروقی
Captopril TAB 25mg قرص
Captopril TAB 50mg قلبی عروقی
Captopril TAB 50mg قرص
Carvedilol TAB 12.5mg قلبی عروقی
Carvedilol TAB 12.5mg قرص