• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Mycophenolate Mofetil TAB 500mg قرص
Myrtoplex TOP OINT 10% پوستی
Myrtoplex TOP OINT 10% پماد موضعی
Naphazoline NASAL DROP 0.05% تنفسی و آنتی هیستامین ها
Naphazoline NASAL DROP 0.05% قطره بینی
Naphazoline OPH DROP 0.1% چشمی
Naphazoline OPH DROP 0.1% قطره چشمی
Nortriptyline TAB 10mg اعصاب و روان
Nortriptyline TAB 10mg قرص
Nortriptyline TAB 25mg اعصاب و روان
Nortriptyline TAB 25mg قرص
O.R.S. SACHET 20.57gr گوارشی
O.R.S. SACHET 20.57gr ساشه
Ofloxacin TAB 200mg ضد میکروب
Ofloxacin TAB 200mg قرص
Ofloxacin TAB 300mg ضد میکروب
Ofloxacin TAB 300mg قرص
Olopatadine OPH DROP 0.1% چشمی
Olopatadine OPH DROP 0.1% قطره چشمی
Omeprazole CAP 20mg گوارشی
Omeprazole CAP 20mg کپسول
Opium TINCTURE 1% مخدر
Opium TINCTURE 1% تنتور
Oxcarbazepine TAB 300mg اعصاب و روان
Oxcarbazepine TAB 300mg قرص
Pancuronium Bromide AMP 2mg/ml شل کننده عضلانی
Pancuronium Bromide AMP 2mg/ml آمپول
Pantoprazole Vial 40mg گوارشی
Pantoprazole Vial 40mg ویال
Pediatric Grippe SYR ضد درد و ضد التهاب
Pediatric Grippe SYR شربت
Perphenazine AMP 5mg/ml اعصاب و روان
Perphenazine AMP 5mg/ml آمپول
Perphenazine TAB 2mg اعصاب و روان
Perphenazine TAB 2mg قرص
Perphenazine TAB 4mg اعصاب و روان
Perphenazine TAB 4mg قرص
Perphenazine TAB 8mg اعصاب و روان
Perphenazine TAB 8mg قرص
Pethidine AMP 50mg/ml مخدر
Pethidine AMP 50mg/ml آمپول
Phenobarbital TAB 100mg اعصاب و روان
Phenobarbital TAB 100mg قرص
Phenobarbital TAB 60mg اعصاب و روان
Phenobarbital TAB 60mg قرص
Phenytoin TOP CREAM 1% پوستی
Phenytoin TOP CREAM 1% کرم موضعی
Pioglitazone TAB 15mg متابولیک
Pioglitazone TAB 15mg قرص
Pioglitazone TAB 30mg متابولیک