• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
L-Carnitine/CoQ10 CAP (50 +10)mg کپسول
Latanoprost OPH SOL 50mcg/ml چشمی
Latanoprost OPH SOL 50mcg/ml محلول چشمی
Levofloxacin TAB 500mg ضد میکروب
Levofloxacin TAB 500mg قرص
Lidocaine HCL AMP 2% بی حسی تزریقی
Lidocaine HCL AMP 2% آمپول
Lidocaine/Epinephrine CARTRIDGE (20mg+12.5mcg) بی حسی تزریقی
Lidocaine/Epinephrine CARTRIDGE (20mg+12.5mcg) کارتریج
Loratadine SYR 5mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Loratadine SYR 5mg/5ml شربت
Loratadine TAB 10mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Loratadine TAB 10mg قرص
Losartan Potassium TAB 25mg قلبی عروقی
Losartan Potassium TAB 25mg قرص
Losartan Potassium TAB 50mg قلبی عروقی
Losartan Potassium TAB 50mg قرص
Losartan/Hydrochlorothiazide TAB (50+12.5)mg قلبی عروقی
Losartan/Hydrochlorothiazide TAB (50+12.5)mg قرص
Lovastatin TAB 20mg متابولیک
Lovastatin TAB 20mg قرص
Mebeverine E.R CAP 200mg گوارشی
Mebeverine E.R CAP 200mg کپسول- پیوسته رهش
Mebeverine TAB 135mg گوارشی
Mebeverine TAB 135mg قرص
Meglumine Compound AMP 60% حاجب
Meglumine Compound AMP 60% آمپول
Meglumine Compound AMP 76% حاجب
Meglumine Compound AMP 76% آمپول
Meglumine Compound ORAL SOL 76% حاجب
Meglumine Compound ORAL SOL 76% محلول خوراکی
Meglumine Compound VIAL 60% حاجب
Meglumine Compound VIAL 60% ویال
Meglumine Compound VIAL 76% حاجب
Meglumine Compound VIAL 76% ویال
Melatonin TAB 3mg ویتامین ها و مکمل ها
Melatonin TAB 3mg قرص
Memantine TAB 10mg اعصاب و روان
Memantine TAB 10mg قرص
Memantine TAB 5mg اعصاب و روان
Memantine TAB 5mg قرص
Mequinol TOP OINT 10% پوستی
Mequinol TOP OINT 10% پماد موضعی
Mequinol-T TOP SOL (2%+0.01%) پوستی
Mequinol-T TOP SOL (2%+0.01%) محلول موضعی
Metformin/Sitagliptin TAB (500+50)mg متابولیک
Metformin/Sitagliptin TAB (500+50)mg قرص
Methadone AMP 5mg/ml مخدر
Methadone AMP 5mg/ml آمپول
Methadone DISPERSIBLE TAB 20mg مخدر