• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Dexamethasone OPH DROP 0.1% چشمی
Dexamethasone OPH DROP 0.1% قطره چشمی
Dextrose 3.33%, Nacl 0.3% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 3.33%, Nacl 0.3% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 3.33%, Nacl 0.3% INFU محلول تزریقی
Dextrose 3.33%, Nacl 0.3% INFU محلول تزریقی
Dextrose 5% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5% INFU محلول تزریقی
Dextrose 5% INFU محلول تزریقی
Dextrose 5%, Nacl 0.9% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5%, Nacl 0.9% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 5%, Nacl 0.9% INFU محلول تزریقی
Dextrose 5%, Nacl 0.9% INFU محلول تزریقی
Dextrose 50% INFU محلول های تزریقی و شستشو
Dextrose 50% INFU محلول تزریقی
Diclofenac Sodium AMP 75mg/3ml ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac Sodium AMP 75mg/3ml آمپول
Diclofenac Sodium SUPP 100mg ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac Sodium SUPP 100mg شیاف
Diclofenac Sodium SUPP 50mg ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac Sodium SUPP 50mg شیاف
Diclofenac TOP GEL 1% ضد درد و ضد التهاب
Diclofenac TOP GEL 1% ژل موضعی
Diltiazem TAB 60mg قلبی عروقی
Diltiazem TAB 60mg قرص
Diphenhydramine Compound SYR (12.5+125)mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Diphenhydramine Compound SYR (12.5+125)mg/5ml شربت
Diphenhydramine ELIXIR 12.5mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Diphenhydramine ELIXIR 12.5mg/5ml الگزیر
Divalproex E.C TAB 500mg اعصاب و روان
Divalproex E.C TAB 500mg قرص- انتریک کوتد
Donepezil TAB 10mg اعصاب و روان
Donepezil TAB 10mg قرص
Donepezil TAB 5mg اعصاب و روان
Donepezil TAB 5mg قرص
Dorzolamide OPH DROP 2% چشمی
Dorzolamide OPH DROP 2% قطره چشمی
Doxepin CAP 10mg اعصاب و روان
Doxepin CAP 10mg کپسول
Doxepin CAP 25mg اعصاب و روان
Doxepin CAP 25mg کپسول
Duloxetine CAP 30mg اعصاب و روان
Duloxetine CAP 30mg کپسول
Enoxaparin AMP 10000 IU قلبی عروقی
Enoxaparin AMP 10000 IU آمپول
Enoxaparin AMP 6000 IU قلبی عروقی
Enoxaparin AMP 6000 IU آمپول
Enoxaparin PREFILLED ING 4000 IU/0.4ml قلبی عروقی
Enoxaparin PREFILLED ING 4000 IU/0.4ml سرنگ آماده تزریق