• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Carvedilol TAB 6.25mg قلبی عروقی
Carvedilol TAB 6.25mg قرص
Celecoxib CAP 100mg ضد درد و ضد التهاب
Celecoxib CAP 100mg کپسول
Celecoxib CAP 200mg ضد درد و ضد التهاب
Celecoxib CAP 200mg کپسول
Cetirizine SYR 5mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Cetirizine SYR 5mg/5ml شربت
Cetirizine TAB 10mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Cetirizine TAB 10mg قرص
Children Cold CHEW TAB ضد درد و ضد التهاب
Children Cold CHEW TAB قرص جویدنی
Chlorpheniramine AMP 10mg/ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Chlorpheniramine AMP 10mg/ml آمپول
Chlorpheniramine TAB 4mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Chlorpheniramine TAB 4mg قرص
Cioprofloxacin TAB 500mg ضد میکروب
Cioprofloxacin TAB 500mg قرص
Ciprofloxacin TAB 250mg ضد میکروب
Ciprofloxacin TAB 250mg قرص
Citalopram TAB 20mg اعصاب و روان
Citalopram TAB 20mg قرص
Citalopram TAB 40mg اعصاب و روان
Citalopram TAB 40mg قرص
Clindamycin AMP 300mg/2ml ضد میکروب
Clindamycin AMP 300mg/2ml آمپول
Clindamycin TOP SOL 1% پوستی
Clindamycin TOP SOL 1% محلول موضعی
Clobetasol TOP CREAM 0.05% پوستی
Clobetasol TOP CREAM 0.05% کرم موضعی
Clobetasol TOP LOTION 0.05% پوستی
Clobetasol TOP LOTION 0.05% لوسیون موضعی
Clobetasol TOP OINT 0.05% پوستی
Clobetasol TOP OINT 0.05% پماد موضعی
Clopidogrel TAB 75mg قلبی عروقی
Clopidogrel TAB 75mg قرص
Clozapine TAB 100mg اعصاب و روان
Clozapine TAB 100mg قرص
Clozapine TAB 25mg اعصاب و روان
Clozapine TAB 25mg قرص
Co-trimoxazole TAB (400+80)mg ضد میکروب
Co-trimoxazole TAB (400+80)mg قرص
CoQ10 CAP 30mg ویتامین ها و مکمل ها
CoQ10 CAP 30mg کپسول
Cromolyn Sodium OPH DROP 2% چشمی
Cromolyn Sodium OPH DROP 2% قطره چشمی
Cyproheptadine TAB 4mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Cyproheptadine TAB 4mg قرص
Dexamethasone AMP 8mg/2ml ضد درد و ضد التهاب
Dexamethasone AMP 8mg/2ml آمپول