• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
Ibuprofen TAB 400mg ضد درد و ضد التهاب
Ibuprofen TAB 400mg قرص
Imipenem/Cilastatin POWDER FOR INJ 250mg/250mg ضد میکروب
Imipenem/Cilastatin POWDER FOR INJ 250mg/250mg پودر تزریقی
Imipenem/Cilastatin POWDER FOR INJ 500mg/500mg ضد میکروب
Imipenem/Cilastatin POWDER FOR INJ 500mg/500mg پودر تزریقی
Indomethacin CAP 25mg ضد درد و ضد التهاب
Indomethacin CAP 25mg کپسول
Indomethacin SUPP 100mg ضد درد و ضد التهاب
Indomethacin SUPP 100mg شیاف
Indomethacin SUPP 50mg ضد درد و ضد التهاب
Indomethacin SUPP 50mg شیاف
Insulin (70/30) VIAL 100 IU/ml متابولیک
Insulin (70/30) VIAL 100 IU/ml ویال
Insulin (Regular) VIAL 100 IU/ml متابولیک
Insulin (Regular) VIAL 100 IU/ml ویال
Insulin isophane (NPH) VIAL 100 IU/ml متابولیک
Insulin isophane (NPH) VIAL 100 IU/ml ویال
Iodixanol VIAL 270mg/ml حاجب
Iodixanol VIAL 270mg/ml ویال
Iodixanol VIAL 270mg/ml ویال
Iodixanol VIAL 320mg/ml حاجب
Iodixanol VIAL 320mg/ml ویال
Iodixanol VIAL 320mg/ml ویال
Iohexol AMP 240mg/ml حاجب
Iohexol AMP 240mg/ml آمپول
Iohexol AMP 240mg/ml آمپول
Iohexol AMP 300mg/ml حاجب
Iohexol AMP 300mg/ml حاجب
Iohexol AMP 300mg/ml آمپول
Iohexol AMP 300mg/ml آمپول
Iohexol AMP 350mg/ml حاجب
Iohexol AMP 350mg/ml آمپول
Iohexol VIAL 240mg/ml حاجب
Iohexol VIAL 240mg/ml ویال
Iohexol VIAL 300mg/ml حاجب
Iohexol VIAL 300mg/ml ویال
Iohexol VIAL 350mg/ml حاجب
Iohexol VIAL 350mg/ml ویال
Iopamidol VIAL 300mg/ml حاجب
Iopamidol VIAL 300mg/ml ویال
Iopamidol VIAL 370mg/ml حاجب
Iopamidol VIAL 370mg/ml ویال
Iron Sucrose AMP 100mg/5ml ویتامین ها و مکمل ها
Iron Sucrose AMP 100mg/5ml آمپول
Isoniazid TAB 100mg ضد میکروب
Isoniazid TAB 100mg قرص
Isoniazid TAB 300mg ضد میکروب
Isoniazid TAB 300mg قرص