• فیلتر ها
نام زیر مجموعه
H.C.G (Human Chorionic Gonadotrophin) POWDER FOR INJ 1500 IU سیستم تولید مثل
H.C.G (Human Chorionic Gonadotrophin) POWDER FOR INJ 1500 IU پودر تزریقی
H.C.G (Human Chorionic Gonadotrophin) POWDER FOR INJ 500 IU سیستم تولید مثل
H.C.G (Human Chorionic Gonadotrophin) POWDER FOR INJ 500 IU پودر تزریقی
H.C.G (Human Chorionic Gonadotrophin) POWDER FOR INJ 5000 IU سیستم تولید مثل
H.C.G (Human Chorionic Gonadotrophin) POWDER FOR INJ 5000 IU پودر تزریقی
H.M.G (Human Menopausal Gonadotrophin)Menotropins POWDER FOR INJ 75 IU LH + 75 IU FSH سیستم تولید مثل
H.M.G (Human Menopausal Gonadotrophin)Menotropins POWDER FOR INJ 75 IU LH + 75 IU FSH پودر تزریقی
Heparin Sodium AMP 100000 IU/ml قلبی عروقی
Heparin Sodium AMP 100000 IU/ml آمپول
Heparin Sodium AMP 5000 IU/ml قلبی عروقی
Heparin Sodium AMP 5000 IU/ml آمپول
Heparin Sodium VIAL 25000 IU/ml قلبی عروقی
Heparin Sodium VIAL 25000 IU/ml ویال
Hydrochlorothiazide TAB 25mg قلبی عروقی
Hydrochlorothiazide TAB 25mg قرص
Hydrochlorothiazide TAB 50mg قلبی عروقی
Hydrochlorothiazide TAB 50mg قرص
Hydrocortisone Sodium Phosphate AMP 100mg/2ml ضد درد و ضد التهاب
Hydrocortisone Sodium Phosphate AMP 100mg/2ml آمپول
Hydrocortisone Sodium Succinate POWDER FOR INJ 100mg ضد درد و ضد التهاب
Hydrocortisone Sodium Succinate POWDER FOR INJ 100mg پودر تزریقی
Hydrocortisone TOP OINT 1% پوستی
Hydrocortisone TOP OINT 1% پماد موضعی
Hydroxyzine SYR 10mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Hydroxyzine SYR 10mg/5ml شربت
Hydroxyzine TAB 10mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Hydroxyzine TAB 10mg قرص
Hydroxyzine TAB 25mg تنفسی و آنتی هیستامین ها
Hydroxyzine TAB 25mg قرص