Alfentanil AMP 2.5mg/5ml

مجموعه: گروه درمانی
زیر مجموعه: مخدر نمایش محصولات
درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید