گروه درمانی

  • فیلتر ها
نام زیر مجموعه
A.C.A TAB (32/5+325+162/5)mg ضد درد و ضد التهاب
A.S.A. CHEW TAB 100mg ضد درد و ضد التهاب
A.S.A. Codeine TAB (500+10)mg ضد درد و ضد التهاب
A.S.A. TAB 325mg ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen ORAL DROP 100mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen SUPP 125mg ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen SUPP 325mg ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen/Caffeine/Ibuprofen CAP (325+40+200)mg ضد درد و ضد التهاب
Acetaminophen/Codeine TAB (300+20)mg ضد درد و ضد التهاب
Aciclovir TAB 200mg ضد میکروب
Aciclovir TAB 400mg ضد میکروب
Adapalene TOP Gel 0.1% پوستی
Adefovir TAB 10mg ضد میکروب
Adult Cold TAB ضد درد و ضد التهاب
Alfentanil AMP 1mg/2ml مخدر
Alfentanil AMP 2.5mg/5ml مخدر
Amikacin AMP 100mg/2ml ضد میکروب
Amikacin AMP 500mg/2ml ضد میکروب
Aminophylline AMP 250mg/10ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Amitriptyline TAB 100mg اعصاب و روان
Amitriptyline TAB 10mg اعصاب و روان
Amitriptyline TAB 25mg اعصاب و روان
Amlodipine TAB 5mg قلبی عروقی
Amlodipine/Atorvastatin TAB (5+20)mg قلبی عروقی
Aspartame TAB 18.5mg ویتامین ها و مکمل ها
Atenolol TAB 100mg قلبی عروقی
Atenolol TAB 50mg قلبی عروقی
Atorvastatin TAB 10mg متابولیک
Atorvastatin TAB 20mg متابولیک
Atorvastatin TAB 40mg متابولیک
Atracurium Besylate AMP 25mg/2.5ml شل کننده عضلانی
Atracurium Besylate AMP 50mg/5ml شل کننده عضلانی
Atropine AMP 0.5mg/ml قلبی عروقی
Atropine AMP 20mg/2ml قلبی عروقی
Barium Sulfate ORAL SUSP 240gr/240ml حاجب
Barium Sulfate SACHET 135gr حاجب
Betamethasone AMP 4mg/ml ضد درد و ضد التهاب
Betamethasone LA AMP ضد درد و ضد التهاب
Betamethasone OPH DROP 0.1% چشمی
Betamethasone TOP CREAM 0.1% پوستی
Betamethasone TOP LOTION 0.1% پوستی
Betamethasone TOP OINT 0.1% پوستی
Brimonidine OPH DROP 0.2% چشمی
Bromhexine ELIXIR 4mg/5ml تنفسی و آنتی هیستامین ها
Calcipotriol TOP OINT 0.005% پوستی
Calcium Carbonate/Vitamin D3 TAB (500mg+400 IU) ویتامین ها و مکمل ها
Calcium-D TAB (500mg+200 IU) ویتامین ها و مکمل ها
Captopril TAB 25mg قلبی عروقی
Captopril TAB 50mg قلبی عروقی
Carvedilol TAB 12.5mg قلبی عروقی