هیات مدیره

دكتر  مهدي پيرصالحي

دكتر مهدی پيرصالحی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
دکتر احمد شیبانی

دکتر احمد شیبانی

رییس هیات مدیره
دکتر علی حائری

دکتر علی حائری

نایب رییس هیات مدیره
محمود اللهیاری

محمود اللهیاری

عضو هیات مدیره موظف
دکتر محمد عبداللهی

دکتر محمد عبداللهی

عضو هیات مدیره