• دکتر مهدی پیرصالحی

  دکتر مهدی پیرصالحی

  مدیرعامل
  • مهندس رامین قاسمی

   مهندس رامین قاسمی

   معاون بازرگانی
  • دکتر سهیل سهیلی

   دکتر سهیل سهیلی

   معاون تولید
  • دکتر محمدرضا فرقانی

   دکتر محمدرضا فرقانی

   معاون مهندسی تولید
  • مهندس محمود اللهیاری

   مهندس محمود اللهیاری

   معاون مالی