اقاي دكتر نور شاه كامه وال، رئيس اداره تنظيمي ادويه افغانستان (معاون غذا و داروي افغانستان) از كارخانجات داروپخش دیدار و در جلسه ای با حضور آقای دکتر پیرصالحی ، مدیرعامل کارخانجات داروپخش در خصوص صادرات دارو به افغانستان مذاکره کردند .