لیست محصولات(به ترتیب الفبا)

  • فیلتر ها
نام مجموعه
KETOCONAZOLE 2% 20 ML پوستی
KETOTIFEN 0.025% ارگان های حسی
LATANOPROST ارگان های حسی
LETROZOLE (D.P) 2.5MG TAB ضد سرطان و عوامل گیری
LIDOCAINE (DAROU PAKHSH) 1% 50ML VIAL پوستی
LIDOCAINE 2% پوستی
LIDOCAINE 2% پوستی
LORATADINE 10MG TAB دستگاه تنفسی
LORATADINE 5MG/5ML 60ML دستگاه تنفسی
LOVASTATIN 20 MG سیستم قلبی عروقی
LOZATEN 25 TAB سیستم قلبی عروقی
LOZATEN 50MG TAB سیستم قلبی عروقی
LOZATEN H 12.5/50MG TAB سیستم قلبی عروقی
MANNITOL (D.P) 10% 1000ML INFUSION خون و بافت خون
MANNITOL (D.P) 10% 500ML INFUSION خون و بافت خون
MANNITOL (D.P) 20% 500ML INFUSION خون و بافت خون
MEBEVERINE (D.P) 135MG TAB دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
MEBEVERINE 200MG E.R CAP دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
MEGLUMINE COMPOUND (D.P) 76% 20ML AMP محصولات ضد انگلی
MEGLUMINE COMPOUND 60% 20ML محصولات ضد انگلی
MEMANTINE (D.P) 10MG TAB سیستم عصبی
MEMANTINE (D.P) 5MG TAB سیستم عصبی
MENOTROPINS سیستم مجاری ادراری و هورمونهای جنسی
MEQUINOL 10% 30G پوستی
MEQUINOL T 2%/0.01% 60ML پوستی
Methadone 20MG سیستم عصبی
METHADONE 25MG/5ML 250ML سیستم عصبی
Methadone 40MG سیستم عصبی
METHADONE 5MG TAB سیستم عصبی
METHADONE 5MG/1ML AMP سیستم عصبی
METHOCARBAMOL 1000MG/10ML سیستم عضلانی-اسکلتی
METHOCARBAMOL 500MG TAB سیستم عضلانی-اسکلتی
METHYL SALICYLATE 30% 30G OINTMENT سیستم عضلانی-اسکلتی
METHYLDOPA (DAROU PAKHSH) 250MG TAB سیستم قلبی عروقی
METHYLPREDNISOLONE ACETATE (D.P) 40MG/1ML AMP سیستم هورمونی (جز هورمون جنسی)
METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
METOCLOPRAMIDE 4MG/ML 15ML دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
METRONIDAZOLE 0.75% 30G GEL سیستم مجاری ادراری و هورمونهای جنسی
MIDAZOLAM 15MG/3ML سیستم عصبی
MIDAZOLAM 5MG/1ML سیستم عصبی
MONTELUKAST (D.P) 5MG CHEWABLE TAB دستگاه تنفسی
MORPHINE SULFATE 10MG/1ML AMP سیستم عصبی
MOXIFLOXACIN 400MG 10 TABLETS ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
MOXIFLOXACIN 400MG 5TABLETS ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
MULTIVITAMIN THERAPEUTIC CAP دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
MUPIROCIN 2% 15G پوستی
NAPHAZOLINE 0.05% دستگاه تنفسی
NAPHAZOLINE 0.1% دستگاه تنفسی
NIFEDIPINE 10MG TAB سیستم قلبی عروقی
NORTRIPTILIN 10MG سیستم عصبی