لیست محصولات(به ترتیب الفبا)

  • فیلتر ها
نام مجموعه
GABAPENTIN (D.P) 300MG CAP سیستم عصبی
GABAPENTIN (D.P) 400MG CAP سیستم عصبی
GADOPENTETATE DIMEGLUMINE 469MG/ML 20ML VIAL مختلف
GALANTAMINE (D.P) 12MG TAB سیستم عصبی
GALANTAMINE (D.P) 4MG TAB سیستم عصبی
GALANTAMINE (D.P) 8MG TAB سیستم عصبی
GEMIFLOXACIN 320MG TAB ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
GEMYCIN 40MG AMP ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
GENTAMICIN (D.P) 3MG/ML OPH DROP ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
GENTAMICIN 20 MG/2ML ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
GENTAMICIN 80MG/2ML AMP ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
GRANISETRON 1MG/1ML دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
GRANISETRON 3MG/3ML دستگاه گوارش و سوخت و ساز بدن
GRISEOFULVIN 125 پوستی
HEPARIN 10000U/1ML AMP خون و بافت خون
HEPARIN SODIUM 25000U/5ML VIAL خون و بافت خون
HEPARIN SODIUM 5000U/1ML خون و بافت خون
HIDONE 5MG/5ML 250ML SYRUP سیستم عصبی
HYDROCHLOROTHIAZIDE 50 سیستم قلبی عروقی
HYDROCORTAL 100MG VIAL پوستی
HYDROCORTISONE (D.P) 100MG/2ML AMP پوستی
HYDROCORTISONE 1% 15G OINT LAMINATE TUBE پوستی
HYDROXYZINE 10 سیستم عصبی
HYDROXYZINE 10MG/5ML 120 ML SHELF LIFE 3 YEARS PET BOTTLE سیستم عصبی
HYDROXYZINE HCL 25MG TAB سیستم عصبی
IBUPROFEN (D.P) 100MG/5ML SUSP سیستم عضلانی-اسکلتی
IBUPROFEN (D.P) 400MG TAB سیستم عضلانی-اسکلتی
INDOMETHACIN 100MG SUPP ارگان های حسی
INDOMETHACIN 25MG CAP ارگان های حسی
INDOMETHACIN 50 MG ارگان های حسی
IODIXANOL 270MG I/ML 20ML VIAL مختلف
IODIXANOL 270MG I/ML 50ML VIAL مختلف
IODIXANOL 320MGI/20ML مختلف
IODIXANOL 320MGI/50ML مختلف
IOPAMIDOL (D.P) 300MG I/ML 50ML VIAL مختلف
IOPAMIDOL (D.P) 370MG I/ML 50ML VIAL مختلف
IOPAMIDOL 300MG I/ML 20ML VIAL مختلف
IOPAMIDOL 370MG I/ML 20ML VIAL مختلف
IOPAQUE 240MG I/ML 50ML VIAL مختلف
IOPAQUE 300MG I/ML 50ML VIAL مختلف
IOPAQUE 240MG I/ML 10ML مختلف
IOPAQUE 240MG I/ML 20ML مختلف
IOPAQUE 300MG I/ML 10ML مختلف
IOPAQUE 300MG I/ML 20ML مختلف
IOPAQUE 300MG I/ML 20ML VIAL مختلف
IOPAQUE 350MG I/ML 20ML مختلف
IOPAQUE 350MG I/ML 20ML VIAL مختلف
IRON SUCROSE خون و بافت خون
ISONIAZID 100MG TAB ضد عفونی برای استفاده سیستمیک
ISONIAZID 300MG TAB ضد عفونی برای استفاده سیستمیک