لیست محصولات(به ترتیب الفبا)

سیستم عصبی

  • فیلتر ها
نام مجموعه
A.S.A 325 MG سیستم عصبی
ACA TAB سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN (D.P) 325MG TAB سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN (D.P) 500MG TAB سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN 100 MG/ML 15 ML سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN 125MG SUPP سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN 325MG SUPP سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN CODEINE (300/20) سیستم عصبی
ACETAMINOPHEN CODEINE (D.P) (300+10)MG TAB سیستم عصبی
ALFENTANIL 1MG/2ML سیستم عصبی
ALFENTANIL 2.5MG/5ML سیستم عصبی
AMITRIPTYLINE (D.P) 10MG TAB سیستم عصبی
AMITRIPTYLINE 100MG TAB سیستم عصبی
AMITRIPTYLINE 25MG TAB سیستم عصبی
ASA 100 MG CHEWABLE TAB سیستم عصبی
ASA 325 MG ORAL TABLET سیستم عصبی
ASA CODEINE (D.P) TAB سیستم عصبی
CITALOPRAM (D.P) 20MG FC TAB سیستم عصبی
CITALOPRAM (D.P) 40MG FC TAB سیستم عصبی
CITOPRAM 40MG/ML DROP سیستم عصبی
CLOZAPINE 100 MG سیستم عصبی
CLOZAPINE 25 MG سیستم عصبی
DONEPEZIL (D.P) 10MG TAB سیستم عصبی
DONEPEZIL (D.P) 5MG TAB سیستم عصبی
DOXIPEN 10MG CAP سیستم عصبی
DOXIPEN 25 100 TAB سیستم عصبی
DOXIPEN 25 60 TAB سیستم عصبی
DULOXETINE (D.P) 60MG CAP سیستم عصبی
DULOXETINE 30MG CAP سیستم عصبی
ERGOTAMINE C (D.P) 1/100MG TAB سیستم عصبی
FAMPRIDINE 10MG EXTENDED RELEASE TAB سیستم عصبی
FENTANYLE 0.1MG/ 2ML سیستم عصبی
FENTANYLE 0.5MG/10ML سیستم عصبی
GABAPENTIN (D.P) 100MG CAP سیستم عصبی
GABAPENTIN (D.P) 300MG CAP سیستم عصبی
GABAPENTIN (D.P) 400MG CAP سیستم عصبی
GALANTAMINE (D.P) 12MG TAB سیستم عصبی
GALANTAMINE (D.P) 4MG TAB سیستم عصبی
GALANTAMINE (D.P) 8MG TAB سیستم عصبی
HIDONE 5MG/5ML 250ML SYRUP سیستم عصبی
HYDROXYZINE 10 سیستم عصبی
HYDROXYZINE 10MG/5ML 120 ML SHELF LIFE 3 YEARS PET BOTTLE سیستم عصبی
HYDROXYZINE HCL 25MG TAB سیستم عصبی
MEMANTINE (D.P) 10MG TAB سیستم عصبی
MEMANTINE (D.P) 5MG TAB سیستم عصبی
Methadone 20MG سیستم عصبی
METHADONE 25MG/5ML 250ML سیستم عصبی
Methadone 40MG سیستم عصبی
METHADONE 5MG TAB سیستم عصبی
METHADONE 5MG/1ML AMP سیستم عصبی