Example
diclen
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
Dynamic Panning Cards
Flip the Cards in Style
مهر 07, 1398

آگهی مناقصه عمومی خرید 80 عدد گارد و ستون آزمایشگاهی

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام) در نظر دارد،تعداد 80 عدد گارد و ستون آزمایشگاهی را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه ،ازروز دوشنبه مورخ 1398/07/08 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 1398/07/13 به واحد…
مهر 07, 1398

آگهی مناقصه خرید یک دستگاه چیلر

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد، خرید 1 دستگاه چیلر کارخانجات داروپخش را از اشخاص حقوقی واجد شرایط خریداری نماید.کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه ،از روز چهار شنبه مورخ 1398/07/10 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1398/07/16 به…
شهریور 11, 1398

مناقصه دستگاه WEIGHING BOOTH

شرکت کارخانجات داروپخش(سهامی عام)در نظر دارد،تعداد 10 دستگاه WEIGHING BOOTH را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید.کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ،ازروز دوشنبه مورخ 1398/06/11 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 1398/06/16 به واحد تدارکات…
شهریور 09, 1398

آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه تانک استیل 10000 لیتری

شرکت کارخانجات داروپخش (سهامی عام) در نظر دارد ، تعداد یک دستگاه تانک استیل 10000 لیتری ، را از اشخاص حقوقی واجد صلاحیت خریداری نماید. کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و بازدید از نمونه ، از روز سه شنبه مورخ 98/6/5 لغایت پایان وقت اداری روز…